Erfrecht

Menig eigenaar van Frans onroerend goed puzzelt met de familierechtelijke en successierechtelijke gevolgen van de internationale situatie. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat het Nederlandse en het Franse nationaal familierecht niet op elkaar zijn afgestemd, evenmin als het Nederlandse en het Franse internationaal privaatrecht.

Omdat verschillende situaties tot verschillende juridische antwoorden leiden wordt in het onderstaande als standaardvoorbeeld een in Nederland wonende eigenaar van Nederlandse nationaliteit met een tweede huis in Frankrijk aangehouden:

Naar Nederlands internationaal privaatrecht vererft de Franse onroerende zaak in ons voorbeeld naar Nederlands recht, naar Frans internatonaal privaatrecht echter naar Frans recht.

Het Nederlandse nationale erfrecht zoekt de bescherming van de positie van de langstlevende echtgenoot vooral in de wettelijke verdeling, terwijl het Franse recht die positie vooral versterkt door vruchtgebruiksystemen.

Wanneer iemand iets erft is erfbelasting verschuldigd.

Voor erfbelasting geldt dat tussen Frankrijk en Nederland op dit punt helaas nog geen verdrag van kracht is, zodat het risico bestaat van dubbele belastingheffing. Nederland heft in onze voorbeeldsituatie over het wereldwijde vermogen van de overledene, inclusief zijn buitenlandse bezittingen. Frankrijk heft uitsluitend over het Franse vermogen van de overledene, de zogenaamde situs goederen. Onder deze situs goederen vallen in ieder geval de Franse onroerende zaak, rechten die verband houden met de Franse onroerende zaak, Franse bankrekeningen en verder ‘Frans’ vermogen.

Betaling van dubbele belasting wordt gedeeltelijk voorkomen doordat Nederland een éénzijdige regeling kent, op grond waarvan de in Frankrijk over de Franse onroerende zaak betaalde erfbelasting kan worden verrekend.

In situaties waarin in Frankrijk een hoger percentage erfbelasting wordt geheven dan in Nederland, bijvoorbeeld bij samenwoners of homo-gehuwden, kan slechts een beperkt deel van de Franse erfbelasting verrekend worden.